جدول مقدار پارچه مورد نیاز جهت هر محصول (پارچه های عرض 240)

محصول

ملحفه یکنفره دوردوزی


ملحفه دونفره دوردوزی


ملحفه کشدار یکنفره 90*200 + 2 عدد روبالشی (از حاشیه پارچه)


ملحفه کشدار یکنفره 120*200 + 1 عدد روبالشی (از حاشیه پارچه)


ملحفه دونفره کشدار 140*200 / 160*200 / 180*200


ملحفه کشدار دونفره 200*200


روبالشی بدون حاشیه هر جفت


روبالشی حاشیه دار هر جفت


کاور لحاف یکنفره


کاور لحاف دونفره

مقدار پارچه مورد نیاز

1.8 cm


2.6 cm


2.6 cm


2.6 cm


2.6 cm


3 m


1 m


1.10 cm


3.20 cm


4.20 cm